Przysłowia łacińskie i sentencje

Poznaj znaczenie starożytnych mądrości. Dowiedz się, jak wiele z tych powiedzeń wciąż jest aktualnych i jak wpłynęły one na kulturę i język współczesnego świata. Odkryj tajemnice przesłania i interpretacji najbardziej znanych przysłów łacińskich.

przysłowia łacińskie

Przysłowia łacińskie od wieków stanowią ważny element kultury i tradycji europejskiej. Te krótkie, zwięzłe sentencje pełne są mądrości i głębokiej filozofii, które przetrwały do dziś jako żywe świadectwo starożytnej wiedzy i doświadczenia.

Wiele z tych przysłów, takich jak “Carpe Diem” (Chwytaj Dzień) czy “Memento Mori” (Pamiętaj o Śmierci), jest szeroko znanych i często cytowanych, a ich wartość dla nas jako ludzi pozostaje niezmienna przez wieki. Poniżej przytoczymy kilka z ponadczasowych przysłów i powiedzeń łacińskich.

Ab alio exspectes, alteri quod feceris – Od innego oczekuj tego, co robisz drugiemu
– Seneka


Ab equis ad asinos – Z deszczu pod rynnę, z pieca na łeb


Aeris alieni comes miseria – Towarzyszką długu jest nędza.


Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt – Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami.
– Seneka


Alitur vitium vivitque tegendo – Wada podrasta i życie jej jest podtrzymywane, gdy jest w ukryciu.


Dabit qui dedit. – Kto dał, da.


Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. – Powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną.
– Seneka, cytując Kleantesa


Dura lex, sed lex – Twarde prawo, ale prawo.


Et tu, Brute, contra me? – I ty, Brutusie, przeciwko mnie?
– Juliusz Cezar


Ex malis eligere minima oportet – Trzeba wybierać mniejsze zło.
– Cyceron, cytując Arystotelesa


Fiat iustitia, pereat mundus! – Niechaj ginie świat, byleby się działa sprawiedliwość!


Fumum vendere – Sprzedawać dym, mamić obietnicami


Graecum est, non legitur – To po grecku, tego się nie czyta.


Graviora manent – najgorsze dopiero nadejdzie.


Homines soli animalium non sitientes, bibimus – My ludzie jedyni ze stworzeń nie pragnąc, pijemy.


Hominis est errare, insipientis in errore perseverare. – rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie.


Homo homini lupus est – człowiek człowiekowi wilkiem.


Humana non sunt turpia – co ludzkie, nie hańbi.


In vino veritas, in aqua sanitas – w winie prawda, w wodzie zdrowie.


Inter arma silent Musae – w czasie wojny milczą Muzy.
– Cyceron


Ira sine viribus vana est – gniew nie poparty siłą jest próżny.
– Tytus Liwiusz


Labores pariunt honores – trudy przynoszą zaszczyty